Lelki és emberi természetünk megnyilvánulása...

Miután megtanulunk képessé válni a "Tudat" egy magasabb szintjén érzékelni, érdekes összefüggéseket figyelhetünk meg mind saját mind mások megnyilvánulásaiban, reakcióiban, azok esetleges átpolarizálódási folyamatában, fejlődésében. Ez az "állapot" amiben szép lassan megváltozik az érzékelésünk is, a lelki természetünk hangsúlyosabbá válását jelzi.

Ennek megértéséhez vizsgáljuk meg mi is valójában az elme, a (Ön)tudat, mit is jelent tulajdonképpen az emberi és lelki természetünk. Miként kapcsolódnak ezek egymáshoz, milyen hatással vannak egymásra illetve jelenlegi emberi létformánkban történő megnyilvánulásainkra. 

Egyik írásomban röviden így definiáltam az elmét:

"Végletekig leegyszerűsítve, az Elme nem más mint a lélek az anyaggal (és az anyagi univerzum más energiáival) történt érintkezésének/kapcsolódásának egyfajta eredménye, kivetülése."

Más aspektusból közelítve meg ezt a témát az elme (többek között) nem más mint egy tárház. Tárháza tudatunknak, intelligenciánknak, emberi természetünknek, tulajdonságainknak illetve a jelenlegi emberi létformánkban történt megnyilvánulásunk képességeinek és korlátainak amik az előző életeinkből magunkkal hozott kiérdemelt tulajdonságokra, képességekre és korlátokra épülve folyamatosan külső és belső hatások alatt csiszolódnak, alakulnak, mondhatni fejlődnek. Tárháza még előző életeink élményeiből származó vágyainknak, érzelmi, hangulati lenyomatainak és még oly sok minden másnak...  

Belső hatások alatt az "emberi" és a "lelki" természetünk sok esetben oly különböző jellemvonásainak, tulajdonságainak egymásra gyakorolt hatását értem. Ezek hangsúlyossága attól is függ hogy jelen állapotunkban mennyire fejlett a "lelki tudatosságunk", milyen karmikus hatások és az anyagi univerzum három kötőerejének milyen kombinációja kötnek anyagi testünkhöz, meghatározva emberi természetünk alap jellemvonásait, egy egy adott szituációban adott reakcióinkat. Sok esetben az "emberi" és a tiszta lelki természetünk harcolnak egymással (bizonyos esetekben más entitásokkal is) a tudatunk és az elménk irányításáért de általában egyfajta egyensúly jellemzi kapcsolatukat.
Szintén a belső hatások közé sorolható "Paramat" az az Felsőlélek/Szentlélek hatása. Ő mindig velünk van és szól, "beszél" hozzánk, csak mi általában túlságosan el vagyunk foglalva az érzékeink által közvetített külső ingerekkel, vagy éppen a csapongó elménk zajong, elvonva figyelmünket. Ám ha meg is halljuk Őt, sajnos esendőségeinknél fogva képtelenek vagyunk folyamatosan csapongó zajos elménket huzamosabb időre lecsendesíteni és rá fókuszálni...

Külső hatások a megszületésünktől kezdve a szűkebb közvetlen és tágabb közvetett környezetünk által minket ért ingerek. Szűkebb, közvetlen környezet a család majd később a magunk által választott barátok, illetve a "kényszertársaságok" mint pl. óvodai csoport, iskolai osztályok, kollégiumok majd a munkahelyi kollektívák amikbe belekerülünk de bekerülésünk által szándékunktól függetlenül a csoport minden egyes tagjával közvetlen, egyéni kapcsolatba kerülünk. Tágabb, az az közvetett környezet a kulturális, vallási, szociális és társadalmi háttér amibe beleszületünk, illetve a későbbiek során külső kényszer hatására vagy éppen "szabad akaratunkból" kerülünk...

Ezek a tényezők mind mind hatással vannak ránk. Befolyásolják az adott szituációkban hozott döntéseinket, sokszor anélkül hogy ezek befolyásoló hatásának mibenlétével valójában tisztában lennénk. Innen már jogosan következne a kérdés hogy születésünk által hozott emberi alaptermészetünk, az említett belső és külső hatások belénk égetett kis programjai, rutinjai mennyire vetíthetik előre adott körülmények között a várható döntéseinket, spontán vagy megfontolt cselekedeteinket? Létezik e szabad akarat valójában és ha igen, milyen formában van jelen életünkben? Ha létezik akkor ezeknek az ismereteknek a fényében mennyire lehet előre borítékolni, megjósolni adott szituációkban, adott személyek döntését, reakcióját vagy reakcióinak egymásba ágyazódó sorozatát? Na de ez egy másik téma amibe nem érdemes most mélyebben belemenni mert elterel az eredeti témáról és csak spekulatív, önmagába visszatérő gondolatmenetekhez vezethetne :) 

...

Életünk során bizonyos képességeink, tulajdonságaink átpolarizálódhatnak. Egyesek felerősödhetnek míg mások elhalványulnak, nulla közeli értékre redukálódhatnak. Ez a nulla közeli érték azt jelenti hogy tulajdonképpen életünk további szakaszaira ezek után már számottevő hatást nem fejtenek ki, hacsak nem kezdjük el fejleszteni őket, hagyva hogy újra hangsúly kapjanak életünkben, megnyilvánulásainkban. 

Ehhez még fontos hozzáfűzni hogy amilyen képességekkel, tulajdonságokkal vagy azok csírájával nem rendelkezünk előző életeink által kiérdemelten, születésünknél fogva, azokat hiába próbáljuk megkapni, kiérdemelni ebben az életünkben. Csak meglévőket fejleszthetünk tovább! Bármilyen csekély mértékben is de jelen kell lenniük bennünk. Egyszerű matematikai igazság hogy a nullát bármivel szorozzuk is meg, az nulla marad.

Természetesen erre azért vannak ellenpéldák is, de ezekről majd egy másik írásomban ejtek szót bővebben. Most csak annyit, rövid ehhez kapcsolódó utalásként, hogy ahhoz hogy olyan képességekre tehessünk szert egy adott életen belül aminek csíráját nem érdemeltük ki előző életeink cselekedetei és lemondásai által, oly mértékű odaadó szolgálatot és lemondást igényelnének részünkről, amire ha képesek lennénk, az adott tulajdonságok vagy/és képességek megszerzése valószínűleg már el is veszítené számunkra a jelentőségét...  

...

A Lelki fejlettség egyik legkönnyebben felismerhető gyakorlati ismérve a tettek, cselekedetek és szándékok visszahatásainak gyors bekövetkezése.

Mondhatni minél fejlettebb egy lélek, tetteinek gyümölcse annál gyorsabban érik be, legyen az akár mézédes akár keserű. 

...

A Lélek eredendő természete az öröklét, hangulata a boldogság, szeretet, tisztelet és fontos jellemzője minden tudás ismerete. Ebből kifolyólag elérve a lelki tudatosság egy szintjét, mikor képessé válunk megérteni majd elfogadni hogy valójában mindannyian független lelkek vagyunk, megértjük azt is hogy tulajdonképpen nem haragudhatunk senkire és semmire, nem foghatjuk rá másokra, vagy a körülmények előnytelen alakulására az esetleges nehézségeinket, kudarcként megélt megtapasztalásainkat.

Szintén fontos megérteni és elfogadni hogy minden ilyen fájdalmas megtapasztalás fontos tanítást hordoz számunkra és nem történik véletlenül. A mi nézőpontunkból, akik által ezek a tanítások megvalósulnak, azok valójában csak postások számunkra még ha nincsennek is tisztában helyzetükkel, valódi szerepükkel. Természetesen egy egy ilyen interakcióban minden résztvevő félnek megvan a lehetősége a tanulásra, fejlődésre, továbblépésre, hisz mi is "postások" vagyunk az Ő számukra. A kérdés minden esetben az hogy képesek vagyunk e élni az adott lehetőséggel...

A fejlődésünk rögös útja alatt mindannyian egyre közelebb kerülünk az Önvalónkhoz, ami által Istenhez is, hiszen a kettő nem történhet egymás nélkül. Miközben emberi természetünk egyre jobban hasonlatossá válik lelki természetünkhöz, a lelki természetünk úgy kap egyre hangsúlyosabb szerepet emberi megnyilvánulásainkban.

Természetesen ez egy hosszú és rögös út, sok sok buktatóval. Emberi természetünkből adódóan sok esetben indulattal reagálhatunk adott helyzetekben, de mivel az indulat valójában egy érzelmi síkon megnyilvánuló energia, pontosabban "Az ENERGIA" érzelmi síkon történő megnyilvánulásának egyik formája, ezért ha képesek vagyunk emberi és lelki természetünket összhangba hozni, a lelki természetünk által képesek leszünk ezen az emberi természetünkből fakadó indulatként megnyilvánuló energiákat lecsillapítani illetve más megnyilvánulási formába konvertálni.

Tulajdonképpen rajtunk múlik hogy ez az "Energia" (ami rajtunk csupán átáramlik de forrása nem mi vagyunk és nem is birtokolhatjuk) egyes síkokon, adott helyzetekben milyen formában nyilvánul meg általunk. Például érzelmi síkon ugyanaz az energia megnyilvánulhat indulat formájában de éppen úgy szeretetként, törődésként is... 

A két legfontosabb feladat az életünkben aminek fejlesztésén mindannyiunknak dolgoznunk kell:
1, Lelki tudatosság 
2, Érzelmi síkon megnyilvánuló energiák tudatos áramoltatása! 

Na de ez már egy következő téma :)

Legyen szép a napotok!